Udostępnianie dokumentacji medycznej


UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W GMINNYM OŚRODKU ZDROWIA W SKARSZEWACH

 1. Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach.
 2. Pacjent ma prawo do informacji o stanie jego zdrowia oraz udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych i do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu jego zdrowia.
 3. GOZ udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej pisemnie przez pacjenta.
 4. W przypadku śmierci pacjenta  dokumentację medyczną udostępnia się:
 5. osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu,
 6.  osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym,
 7. osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwi się temu pacjent za życia, w takim przypadku zgodę na udostępnienie wyraża sąd.
 8. Upoważnienie, o którym mowa w pkt. 3 nie ma zastosowania u innego świadczeniodawcy i zachowuje swoją ważność do czasu jego zmiany lub odwołania.
 9. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 10. Dokumentacja medyczna udostępniana jest:
 11. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
 12. poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków

(wyciąg – skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej,

odpis – dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści         z oryginałem,

kopia – dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu)).

 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • na informatycznym nośniku danych.
 • Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona poprzez sporządzenia kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazana za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.
 • Do poświadczenia za zgodność kopii z oryginałem dokumentacji medycznej upoważnieni są wyznaczeni przez Dyrektora pracownicy. Poświadcza się wyłącznie kopie dokumentacji medycznej wykonanej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Skarszewach.
 • Udostępnienie dokumentacji medycznej do wglądu pacjenta odbywa się w gabinecie lekarskim w obecności wyznaczonego przez Dyrektora pracownika.
 • Dokumentacja medyczna prowadzona w wersji papierowej przygotowana jest w tej wersji do wglądu natomiast elektroniczna dokumentacja medyczna przygotowana jest w formie wydruku.
 • W przypadku gdy udostępnienie dokumentacji medycznej jest nie możliwe, odmowę przekazuje się w postaci papierowej lub elektronicznej, zgodnie z żądaniem uprawnionego organu lub podmiotu. W każdym przypadku wymagane jest podanie przyczyny odmowy.
 • Udostępnienie dokumentacji medycznej odnotowuje się w „Wykazie udostępnień dokumentacji medycznej” znajdujący się w księgowości w Gminny Ośrodku Zdrowia w Skarszewach oraz w rejestracji w Gminny Ośrodku Zdrowia w Skarszewach filii w Pogódkach.
 • Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów, kopii, wydruków oraz na informatycznym nośniku danych GOZ pobiera opłatę na podstawie „Cennika usług”.
 • Opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej nie pobiera się w następujących przypadkach:
 •  udostępnionej po raz pierwszy w żądanym zakresie,
 •  postępowania przed wojewódzką  komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 •  udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.
 • Udostępnienie dokumentacji medycznej do wglądu w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Skarszewach jest bezpłatne.
 • Dokumentacja medyczna udostępniona jest na podstawie złożonego przez pacjenta „Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej” stanowiący załącznik nr 1  do niniejszego standardu.
 • Osoby niemogące pisać składają wniosek ustnie, który zostanie wypełniony przez pracownika z odpowiednią adnotacją.
 • Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w możliwie najkrótszym terminie.
 • Maksymalną wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej określa     art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1318 z późn. zm.) w następujących wysokościach:
 • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
 • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych       – nie może przekraczać 0,0004,

przeciętnego wynagrodzenie w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu,             w którym nastąpiło ogłoszenie.

Skip to content