Korzystanie poza kolejnością


Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

ŚWIADCZENIODAWCO PAMIĘTAJ:
– kobiety w ciąży;
– osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
– osoby niepełnoletnie u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, powstałą w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
– osoby niepełnosprawne ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby;
– Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
– Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
– inwalidzi wojenni lub wojskowi;
– żołnierze zastępczej służby wojskowej;
– cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
– kombatanci;
– działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
– osoby deportowane do pracy przymusowej;
– uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
– weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.
MAJĄ PRAWO KORZYSTANIA:
– poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach;
MAJĄ PRAWO REALIZACJI ŚWIADCZENIA:
– w dniu zgłoszenia;
– innym uzgodnionym terminie poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących;

– w terminie nie późniejszym niż w ciągu 7 od dnia zgłoszenia w przypadku wizyt u specjalisty.
PRAWO DO KORZYSTANIA POZA KOLEJNOŚCIĄ ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NIE OZNACZA:
– prawa do swobodnego wyboru konkretnego lekarza specjalisty czy lekarza udzielającego świadczeń w szpitalu,
– prawa obowiązującego jedynie przy pierwszorazowej wizycie celem udzielenia świadczenia – prawo to winno być respektowane każdorazowo, chyba, że jego terminowość wynika z indywidualnego procesu leczenia ustanowionego przez lekarza prowadzącego,
– prawa do pierwszeństwa w kolejce do rejestracji na dane świadczenie medyczne pierwszeństwo w kolejce do „okienka rejestracyjnego”, stanowi indywidualną normę wynikającą z regulaminu danego podmiotu leczniczego.

Skip to content