ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego”.

Zamawiający informuje, że dnia  14.04.2020 r. wprowadzono następujące zmiany do treści zapytania ofertowego na zakup, dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu:

  1. W treści zapytania ofertowego w punkcie 3 podpunkcie a wprowadza się następującą zmianę:

3. Termin wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

a) Prace związane ze wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego (instalacja, konfiguracja, pełne uruchomienie oprogramowania, szkolenie pracowników) – do dnia 30.06.2020 r.

  1. W załączniku nr 5 do  zapytania ofertowego tj. Projekt umowy  w § 3 ustęp 1 podpunkt a wprowadza się następującą zmianę:

§ 3 Termin wykonania przedmiotu umowy

  1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:
  2. wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego – w terminie do dnia 30.06.2020 r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert na dzień 20.04.2020 r. do godziny 10.00.

Z załączeniu pełna treść zmienionych dokumentów:

  • Zapytania ofertowego,
  • Projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

logo GOZ Skarszewy
Dworcowa 11, 83-250 Skarszewy
tel. 58 588 27 38, 58 562 20 59
58 562 20 63, 58 588 25 00
fax. 58 588 24 93

Filia Pogódki
ul. Sambora 2, 83-236 Pogódki
tel. 58 588 11 21


REJESTRACJA INTERNETOWA
Skip to content